วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

นางสาว เนตรพลอย ทองเนาวรัตน์ ชื่อเล่น พลอย

554188029 คบ.2 หมู่1 การประถมศึกษา

ที่อยู่ 57/5 ม.1 ต.ตลาดจิดา อ.สามพราน จ.นครปฐมนางสาว อังคณา พูนเทพ ชื่อเล่น บิ๊ก

554188065 คบ.2 หมู่1 การประถมศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน 221/28 ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี